Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร

เป้าประสงค์/แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.3 ประสานทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
1.4 สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนร่วมกันพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2.2 พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
2.4 ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.5 จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของประชาชนในชุมชน
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ก่อสร้างสาธารณูปการพื้นฐานให้ครบทุกชุมชน
3.2 พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สามารถ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมเพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3.5 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำและทางระบายน้ำทิ้ง
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 ปรับปรุงระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการกลไกลตลาดสู่การจำหน่าย
4.3 จัดหาสถานที่จำหน่ายผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
4.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4.5 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
5. การพัฒนาด้านสังคม
5.1 ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
5.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชนสนับสนุนเอกลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งหาความรู้ของชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้สืบต่อไป
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
6.1 ปรับปรุงสมรรถนะในการบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว
6.2 พัฒนาระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานระดับรากหญ้าโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
6.3 บริหารจัดการระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
6.4 พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6.5 บริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น


นโยบายด้านการศึกษา
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน ยากไร้ ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
1.3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (ICT) ใช้พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการให้ครบทุกด้าน

2. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV
ผู้ติดเชื้อ โควิค 2019 และผู้ป่วยเรื้อรังอย่างทั่วถึง และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในชุมชนเทศบาลตำบลฟากท่าในการพัฒนาอาชีพ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องในการพัฒนาระดับจังหวัดและระดับชาติ
2.3 ส่งเสริมสนับสนุน อบรม จัดตั้งศูนย์ OTOP ศูนย์แสดงสินค้า
สร้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชนเทศบาลตำบลฟากท่า
2.4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า
2.5 ปรับปรุงแหล่งน้ำ ลำน้ำปาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

3. นโยบายด้านสาธารณสุข
3.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ
อนามัย ของประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลฟากท่า
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริการสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบล ฟากท่า
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนด้านสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า
3.4 ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อในชุมชนเขตเทศบาลตำบลฟากท่า
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนน้ำ ที่สะอาดใช้อุปโภค บริโภคภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบล ฟากท่า
4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย การละเล่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามในชุมชน ได้แก่ การแห่ข้าวพันก้อน การแห่ต้นดอกไม้ บุญพระเวท การเส็งกลอง ตีลาย ตับเต่า ไหลแพไฟ การแข่งขันแพ การแข่งขันเรือ ในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า อันแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง โดยอาศัยคุณค่าจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
4.4 สนับสนุนกิจกรรมชุมชนของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ

5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 ส่งเสริมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนให้เกิดความสะดวกปลอดภัย มั่นคง สวยงาม พร้อมใช้งานได้ในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า
5.2 ส่งเสริมระบบน้ำประปาในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ อำนวยความสะดวกในการใช้งานเขตเทศบาลตำบลฟากท่า
5.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบลำน้ำปาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.5 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและบำบัดน้ำเสียในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ


6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
6.1 ส่งเสริมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลฟากท่าอนุรักษ์ลำน้ำปาด
ให้สะอาดปลอดภัย ภายในชุมชนเทศบาลตำบลฟากท่า
6.2 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญในเขตเทศบาลตำบลฟากท่าเพื่อลดโลกร้อน
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนกำจัดขยะ
ในชุมชนให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ
6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า ให้มีความสะดวก ร่มรื่น สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่

7. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ
7.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า
7.2 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยใช้กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดสร้างความสามัคคีในชุมชนเทศบาลตำบลฟากท่า
7.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ใส่ใจการออกกำลังกาย
7.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า
8 .นโยบายด้านการบริหาร
8.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และ หลักความคุ้มค่า

 

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th