Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service
แผนการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ธ.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รานงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566
25 ต.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
06 ต.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 พ.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานผลการติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลฟากท่า (พ.ศ.2566 - 2570)ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ12 เดือน ประจำปี 2566
28 เม.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟากท่า (2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)
31 ต.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟากท่า (2561 ถึง 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
10 ต.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
14 มี.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12 พ.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564
28 ต.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th