Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ต.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ
08 ก.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประกาศ เทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า คำสั่งเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
02 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
29 เม.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า จดหมายข่าว เทศบาลตำบลฟากท่า ได้จัดประชุมพบประประชาชนในชุมชนประจำเดือน เมษายน 2565
29 เม.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า จดหมายข่าว การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า เพื่อพิจารณาข้อมูลและจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า(พ.ศ2561 2565)
29 เม.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
27 เม.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า
26 เม.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า จดหมายข่าว ต้านโกง
19 เม.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th