Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นางปรารถนา นาปล้อง
ประธานสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 089-857-1451
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางเบญจวรรณ สวัสดิ์อารีย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 085-063-8515
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางดวงรัตน์ สิงห์ดา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฟากท่า โทรศัพท์ 0839322998
Responsive image
Responsive image
นายศักดิ์ชัย มูลคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 087 200 8249
Responsive image
นายปฐม ติคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 089 958 1543
Responsive image
นายหวัน กาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 099 618 5224
Responsive image
นายวิเชียร เอี่ยมเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 080 027 8307
Responsive image
นายปี ตระบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 084 814 2741
Responsive image
นายกิตติชัย โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 0858129897
Responsive image
นางกัณฑิยา ศรีสงคราม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 0988129897
Responsive image
นางสุวิมล สีสะเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 0979289667
Responsive image
นางภาวิฌี แก้วทุมลา
สมาชิกสภาเทศบาสลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ : 0634184914
Responsive image
Responsive image
นางประนอม ขันลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากท่า
โทรศัพท์ 087 204 3207
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th