Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลฟากท่า จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Break the corruption
เทศบาลตำบลฟากท่า  จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ประจำปี 2566  ภายใต้แนวคิด  Break the corruption  "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"  ผ่านทาง Facebook  สำนักงาน  ป.ป.ช.
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30  น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากท่า  นายวิทยา  รักสัจจา  นายกเทศมนตรีตำบลฟากท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต  และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ  ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  รวมทั้งการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างวัฒนธรรมองค์กร  และค่านิยมความสื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กร  โดยมีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ  ในสังกัดเทศบาลตำบลฟากท่า เข้าร่วมกิจกรรม  และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  Break the corruption  "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"
 
เทศบาลตำบลฟากท่า จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Break the corruption
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2566